Rekenen voor een toekomst

Het gaat slecht met het rekenen in Nederland. Jongeren kunnen het rekenniveau dat van hen verwacht wordt om hun opleiding en latere werk te kunnen uitvoeren niet halen. Onlangs werden daarom door de overheid plannen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die in het jaar 2020 of later het middelbaar (beroeps)onderwijs verlaat goed genoeg rekent om zijn werk uit te voeren.

Rekenonderwijs voor leraren
Als je wilt dat kinderen uiteindelijk goed gaan rekenen, zul je moeten beginnen bij de leraar die rekenen geeft. Eén van de maatregelen die onlangs zijn afgekondigd, is dan ook dat studenten die aan een Pabo gaan studeren moeten voldoen aan zware rekeneisen. Maar zelfs als rekenonderwijs op de Pabo’s verder wordt verbeterd, zal het rekenonderwijs in het VO en MBO zich minstens tot het jaar 2020 in een tussenfase bevinden. Het vak rekenen is nog niet ingebed in de methodes voor wiskunde, natuurkunde en economie. Rekendocenten weten niet precies hoe rekenen wordt onderwezen op de basisschool. Leerlingen kunnen voorlopig nog niet goed rekenen. Daar komt nog bij dat leraren zonder veel extra scholing of tijd moeten zorgen dat hun leerlingen goed leren rekenen en slagen voor steeds moeilijker wordende rekentoetsen.

Breder gerekend
De onlangs gepresenteerde maatregelen zijn een goed begin om het rekenonderwijs te verbeteren en het rekenniveau van leerlingen te verhogen, maar er is meer nodig om een grootschalige verandering te weeg te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door het financieren van speciale rekenmodules op de lerarenopleidingen, het inbedden van het vak rekenen in lesboeken voor economie, wiskunde of natuurvakken of het aanstellen van rekenvakleerkrachten die deels op de basisschool en deels op de middelbare school lesgeven.

Prijskaartjes & politici
Maar… uiteraard hangt aan elke extra maatregel een prijskaartje. Welke moet je kiezen en vervolgens financieren? Een beleidsmaker of politicus die iedere dag opnieuw breed kijkt, met een frisse blik op de dag van vandaag en met het oog op de toekomst, zorgt ervoor dat het beleid op het gebied van rekenen flexibel, standvastig, met beide benen in de huidige maatschappij en naar de toekomst gericht is. Ik hoop dat er veel van dit soort politici zijn. Daar hebben leerlingen van nu en de toekomst het meeste baat bij.

Dit stuk is geschreven op persoonlijke titel.